Publicam adresa C.A.A. nr. 73 / 30.01.2018 transmisa Filialelor CAA privind situatia intervenita in comunicarea taloanelor lunare de pensie precum si cerinta privind transmiterea datelor necesare pentru intocmirea tabelelor lunare de pensii, pana la data de 25 a lunii pentru pensiile pe luna urmatoare.

Descarcati fisierul aici  image

adaugat la 01.02.2018

 


 

Proiectul de Statut al C.A.A. – proiect final din 15.07.2016 – primit de la Comisia de redactare a proiectului de Statut al C.A.A., care va fi supus dezbaterii si aprobarii în sedinta Consiliului UNBR din 27-28 iulie 2016

Descarcati fisierul aici  image

adaugat la 18.07.2016

 


 

Hotararea Consililului U.N.B.R. nr.76 din 2016 privind corelarea nivelului contributiei maxime cu valoarea venitului de referinta aferente perioadei aprilie 2013 - decembrie 2015

Descarcati fisierul aici  image

Descarcati fisierul aici  image

 


 
Hotararile adoptate de Consiliul UNBR din 14 decembrie 2013 privitoare la sistemul CAA

 
ANUNT

BAROUL SIBIU

A N U N Ţ

 

Conf. art. 42 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, avocaţii membrii ai Baroului, au obligatia să se asigure pentru răspundere profesională, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei de avocat.
Conf. art. 231 din Statutul profesiei de avocat, asigurarea pentru răspundere profesională va fi încheiată cel mai târziu până la data de 15 decembrie 2013 pentru anul 2014. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de avocat, va fi depusă la secretariatul baroului până cel târziu ( 28 decembrie 2013).
Consiliul Baroului, având în vedere zilele libere de la sfârşitul anului termenul se prelungeşte până la 9 ianuarie 2014.
Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, pentru anul 2014, cu consecinţele acestei măsuri.

D E C A N,
AV. Nicolae-Eugen Baier


 
ANUNT

A N U N T

   Potrivit art.22 al. 4 din Statul Casei de Asigurari a Avocatilor si potrivit Hotaririi Consililui U.N.B.R. nr.650/15.12.2012 :
Art.1

   (1) Avocatii ale caror contributii achitate la sistemul CAA se situeaza sub limita maxima prevazuta de Statutul CAA , sunt obligati sa depuna la Filiala pina la finalul anului urmator celui pentru care s-au achitat contributiile, declaratia finala ( decl.200 ), vizata de organul fiscal,pentru a putea fi confruntate cu declaratiile in temeiul carora au fost achitate contributiile la sistemul CAA.
   (2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alineatul precedent constituie abatere disciplinara.

Fata de cele de mai sus , avem rugamintea ca pina la data de :
   - 31 martie 2013 - sa prezentati declaratia 200 aferenta anului 2011,
   - 30 iunie 2013 – sa prezentati declaratia 200 aferenta anului 2012.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL BAROULUI SIBIU
CONSILIUL DE CONDUCERE AL FILIALEI SIBIU

 

Actualizat la 12.02.2013


 
HOTĂRÂREA Consiliului U.N.B.R. nr. 650 din 15 decembrie 2012 privind unele măsuri de disciplinare a încasării contribuţiilor la sistemul C.A.A. şi de verificare a corectitudinii declaraţiilor în temeiul cărora aceste contribuţii se încasează.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii
HOTĂRÂREA nr. 650
15 decembrie 2012

În conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. r) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,
Ţinând cont de concluziile proceselor verbale de control prezentate de Casa de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.), în şedinţa Comisiei Permanente din 17 – 18 noiembrie 2012,
Constatând existenţa unor dificultăţi de ordin financiar la unele din filialele C.A.A., determinate de cuantumul scăzut al contribuţiilor la sistemul C.A.A., şi de întârzierile la încasare ale acestora,
Luând act de propunerile formulate de membrii Comisiei Permanente privind necesitatea luării unor măsuri de disciplinare a încasării contribuţiilor la sistemul C.A.A. şi de verificare a corectitudinii declaraţiilor în temeiul cărora aceste contribuţii se încasează,
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2012,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - (1) Avocaţii ale căror contribuţii achitate la sistemul C.A.A. se situează sub limita maximă prevăzută de Statutul C.A.A. sunt obligaţi să depună, până la finalul anului următor celui pentru care s-au achitat contribuţiile, declaraţia finală şi decizia finală de impunere, pentru a putea fi confruntate cu declaraţiile în temeiul cărora contribuţiile la sistemul C.A.A. au fost achitate.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alineatul precedent constituie abatere disciplinară.
Art. 2. – Filialele C.A.A. vor transmite trimestrial la C.A.A. situaţia datoriilor la sistem, evidenţiată pe fiecare debitor în parte.
Art. 3. – (1) La nivelul Consiliului U.N.B.R. se constituie un corp de control, format din membri ai consiliului, care va întreprinde verificările necesare asupra modului în care legislaţia în materia contribuţiilor la sistemul C.A.A. este respectată atât de avocaţi cât şi de structurile din cadrul sistemului.
(2) Corpul de control va proceda şi la verificarea grilelor de salarizare/indemnizare a personalului din cadrul filialelor C.A.A. şi a organigramelor filialelor, prezentând Consiliului U.N.B.R. situaţiile constatate la nivelul fiecărei filiale a C.A.A..
Art. 4. – Prezenta decizie se comunică C.A.A. şi barourilor, care o vor aduce la cunoştinţa avocaţilor şi a filialelor C.A.A.

PREŞEDINTE ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

Actualizat la 17.01.2013


 
Decizie interpretativa acordare ajutor crestere copil si contributii aferente

Descarcati fisierul aici

Actualizat la 24.03.2011


 

 
Control C.A.A. - click pe imagine pentru dimensiunea reala

image


 
Statutul C.A.A. (extras)

ART. 27
  (1) Plata contribuţiei lunare pentru asigurările sociale, se va efectua de către avocaţi la filială, în primele 25 zile ale lunii următoare perioadei pentru care se face plata.
  (2) Depăşirea termenului de plată, atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere, aplicată la suma datorată, în cuantumul prevăzut în statutul profesiei de avocat.
ART. 28
  (1) Neplata totală sau parţială a contribuţiei lunare de asigurări sociale către sistemul propriu de asigurări sociale al avocaţilor timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor atrage suspendarea calităţii de avocat a membrului CAA, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. c) Din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
  (2) Măsura suspendării se dispune de Consiliul baroului din care face parte avocatul în condiţiile legii şi ale Statutului Profesiei.
  (3) Suspendarea se dispune de consiliul baroului, la cererea consiliului filialei C.A.A., în prima şedinţă a consiliului baroului după sesizarea sa de către consiliul filialei C.A.A. sau din oficiu.6
ART. 29
  (1) Nedeclararea corectă a veniturilor lunare brute din profesie sau refuzul prezentării la controlul efectuat de către organele de control desemnate ale sistemului de asigurări, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 73 din Legea 51/1995 republicată.
  (2) Refuzul nejustificat de prezentare a actelor solicitate cu ocazia controlului efectuat de către organele de control desemnate ale sistemului de asigurări sociale, constituie abatere disciplinară şi determină suspendarea calităţii de avocat în condiţiile art. 28 alin. (2) şi (3) din prezentul Statut. Măsura suspendării încetează de drept la data prezentării actelor la control


 
Legea 51/1995 (extras)

ART. 27
Calitatea de avocat este suspendată:
  a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
b) pe perioada interdicţiei de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
  c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor;
  d) în cazul în care avocatul nu face dovada că a frecventat formele de pregătire profesională continuă, în perioada celor 3 ani anteriori actualizării licenţei de exerciţiu al profesiei, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei.


 
Statutul profesiei de avocat (extras)

ART. 222
  (1) Potrivit Legii, avocatul are obligaţia să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. şi al bugetului sistemului de asigurări al avocaţilor.
  (2) Cuantumul, termenul de plată a taxelor şi contribuţiilor prevăzute la alineatul precedent se stabileşte prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R., şi se aduce la cunoştinţa avocaţilor înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei în maximum 15 zile de la data adoptării acesteia. Contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale nu pot fi mai mici decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R. care va ţine seama de cerinţa acoperirii nevoilor curente de plată ale C.A.A. .
  (3) La stabilirea contribuţiei avocaţilor la bugetului baroului, consiliul baroului va lua în considerare contribuţia la formarea bugetului U.N.B.R. Contribuţia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se virează lunar, la termenul stabilit de Consiliul U.N.B.R., în contul special constituit în acest scop.
  (4) Depăşirea termenului de plată a contribuţiilor prevăzute de prezentul articol atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere, în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere, aplicat la suma datorată.